De basis van Positive Behavior Support vertaald naar de praktijk

De basis van Positive Behavior Support vertaald naar de praktijk

Op woensdag 25 mei heeft Rebecca Habets (Curio) een themadag PBS verzorgd voor de docenten in opleiding bij Curio. De deelnemers hebben het ervaren als leuke, leerzame en actieve bijeenkomst met een goede vertaalslag naar de dagelijkse praktijk.

Rebecca ging van start met een helder overzicht van PBS: Een schoolbrede aanpak van gedrag, gericht op het aanleren en bekrachtigen van positief gedrag, gebaseerd op gedeelde waarden. Doel van deze aanpak is om een veilige leeromgeving te scheppen die leerling- en docentvriendelijk is en bevordert dat leerlingen zich sociaal gedragen en zo goed mogelijk presteren.

Daarna hebben de docenten in opleiding uitgewisseld wat voor hen een lastige situatie was en welke gedrag ze in die situatie graag zouden willen zien van hun leerlingen. Op basis van enkele aansprekende voorbeelden hebben de deelnemers vervolgens in groepjes een eigen gedragsles ontwikkeld om dit gewenste gedrag aan te leren.

Als vertaalslag naar de praktijk hebben de deelnemers na afloop van de themadag onder meer de volgende acties genoemd: Vooraf beter nadenken over gewenst en ongewenst gedrag, op een positieve manier het gewenste gedrag benoemen en meer nadruk leggen op het bekrachtigen van gewenst gedrag.