Onze gedeelde visie

Leren en werken in een authentieke beroepssituatie staat centraal

In alle trajecten van het Groen Consortium is het leren en werken in een authentieke beroepssituatie leidend voor de bekwaamheidsontwikkeling van studenten. Dit betekent dat studenten in hun leer- en werkomgeving  zoveel mogelijk aan voor hen en de opdrachtgever relevante vraagstukken en beroepsproducten werken. Docenten in beroepsgerichte vakken in het vmbo en mbo onderwijzen hun leerlingen in relatie en samenwerking met de praktijk. In overeenstemming daarmee wordt de opleiding van docenten in beroepsgerichte vakken op dezelfde wijze vormgegeven. Dit met een gedegen groene kennis als basis. Vanuit deze authentieke beroepssituaties leggen studenten de verbinding met (innovatieve) inzichten uit het instituutscurriculum. Daarmee wordt diepgaand en duurzaam leren bevorderd en worden studenten gestimuleerd een bijdrage te leveren aan schoolontwikkeling. Daarnaast is onderdompeling op de werkplek bij uitstek de manier om te ontdekken wat het beroep precies inhoudt en leert de student als aankomend professional deel uit te leren maken van een professionele (leer)gemeenschap. 

Studenten werken in de breedte aan hun ontwikkeling

Docenten vervullen binnen hun team diverse rollen (als onderwijsgevende, begeleider, beoordelaar, ontwikkelaar, etc.) in een snel veranderende onderwijsomgeving. Ook zijn er allerlei ontwikkelingen in de groene sector en gaan van oudsher relatief veel zorgleerlingen naar een groene (v)mbo school. Er wordt dus veel van docenten in het groene onderwijs verwacht. Opleiden in school betekent dat studenten als volwaardig lid van het onderwijsteam aan hun ontwikkeling werken en de kans krijgen om diverse rollen te vervullen op hun leerwerkplek. Dit maakt het mogelijk om ruimschoots aandacht te geven aan de ontwikkeling van de persoonlijke professionaliteit van studenten, inclusief:

  • Professionele identiteit. Ofwel weten waar je voor gaat en staat, waar je kwaliteiten liggen en hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen in je beroep.
  • Onderzoekend vermogen. Hiermee bedoelen we dat studenten een onderzoekende houding hebben, onderzoek van anderen kunnen toepassen en zelf praktijkonderzoek kunnen doen.
  • Ondernemerschap. Dit impliceert dat studenten initiatief (kunnen) nemen, eigenaarschap (leren) nemen en flexibel inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
  • Reflectief vermogen. Studenten zetten hun reflectief vermogen in om hun eigen handelen te verbeteren en een bijdrage te leveren aan schoolontwikkeling. 

Ons vertrekpunt is steeds respect voor de eigen talenten van de student. We leggen de lat hoog om zo de optimale ontwikkeling van elke student te stimuleren en hen te motiveren een leven lang te blijven leren. 

Studenten kunnen rekenen op goede werkplekbegeleiding vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid

De grote mate van samenwerking tussen de leerwerkplek en het opleidingsinstituut brengt met zich mee dat de Groen Consortiumscholen de eisen van het opleidingsinstituut goed kennen en sterk betrokken zijn bij het opleiden van aankomende docenten. Het begeleiden en beoordelen van studenten zien we als een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de het gezamenlijk vormgeven van authentieke opdrachten, het formatief beoordelen van bekwaamheidsontwikkeling, de organisatie van de themadagen en de periodieke driehoeksgesprekken.

Gezamenlijk vormgeven aan het groene onderwijs

Gemeenschappelijk optrekken betekent voor ons meer dan plezierig samenwerken. Het betekent samen gericht werken aan innovatief vakmanschap in het groene domein, rekening houdend met uitdagingen als voedselzekerheid, duurzame ontwikkeling, waterbeheersing, energie, klimaat en zowel rurale als grootstedelijke ontwikkelingen. Dankzij het gezamenlijk vormgeven van authentieke opdrachten ontstaat een wisselwerking tussen de ontwikkeling van de betrokken partnerscholen, de ontwikkeling van het instituutscurriculum en de bekwaamheidsontwikkeling van studenten die met deze opdrachten aan de slag gaan. Daarnaast verwachten we dat  de kruisbestuiving tussen aankomende en nieuwe docenten en tussen de verschillende partners van het Groen Consortium zal leiden tot een structurele versterking van het groene onderwijs.