Waar ging het ook al weer over?

Alle opleidingsscholen hebben te voldoen aan de basiskwaliteit van Samen Opleiden zoals deze is opgesteld door het platform Samen Opleiden en Professionaliseren in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).  Elke 6 jaar vind er een zogenaamd peer review plaats waarin de kwaliteit van het samen opleiden besproken wordt. Het peer review voor het Groen Consortium heeft een ontwikkelingsgericht karakter en heeft plaatsgevonden op 13 juni  2024 in Wageningen.

Deelnemers  aan de peer review

Het bezoekend panel (vertegenwoordigers van de opleidingsscholen SOiGO en MBO Nijmegen) bestaat uit 7 leden die verschillende rollen vervullen. Het ontvangend panel Groen Consortium bestaat uit 14 leden. Deze 21 betrokken vertegenwoordigen hun rol in het samen opleiden (werkplekbegeleider, schoolopleider, docent in opleiding, stuurgroeplid, school coördinator, instituutsopleider en programmaleider).

Programma van de dag

Tijdens de ochtend onderzoekt het ontvangende panel in kleine groepen vier casussen door middel van een systemische tafelopstelling. Elk lid van het bezoekend panel woode twee van deze sessies bij als observant. De casussen die in de tafelopstellingen aan de orde komen, hebben betrekking op situaties in het Groen Consortium waar het Samen Opleiden nog niet (helemaal) volgens het opleidingsplan verloopt.

Feedback bezoekend panel

Het bezoekend panel benadrukt de volgende sterke kanten van het Groen Consortium:

  • Er is veel waardering voor de gekozen werkvorm van de systemische tafelopstelling en de daarmee gepaard gaande openheid, durf en kwetsbaarheid. Het bezoekend panel heeft deze sessies als inspirerend en leerzaam ervaren.
  • Het is zichtbaar en voelbaar dat er binnen het GC heel hard wordt gewerkt en dat betrokkenen een sterke drive hebben om kwalitatief goede groene docenten op te leiden.

De feedback van het bezoekend panel is gebaseerd op de systemische tafelopstellingen van de casussen op de ochtend, en heeft daarom met name waarde voor die situaties waar het Samen Opleiden nog niet verloopt zoals het Groen Consortium beoogt.  Zij s[preken ook de waradereing uit voor het geode werk dat gedaan wordt op de meeste loctaies van het groen consortium, de docenten in opleiding worden goed begeleid.

Soms gebeurt het dat het opleidingsplan en afspraken over Samen Opleiden als ‘regels’ ervaren worden. Soms weet de docent in opleiding niet goed welke rol de schoolopleider heeft en welke rol de werkplekbegeleider. Het blijkt dat de instituutsopleider zich inzet voor een goede begeleiding voor alle docenten in opleiding die én de opdracht van Aeres goed wil uitvoeren én het beste wil voor de  leerlingen en studenten waar zij zelf les aan geven.

Drive

Schoolopleiders en instituutsopleiders hebben dezelfde drive: de student kwalitatief goed opleiden. De spilfunctie van de schoolopleider en het belang van goede werkplekbegeleiders is expliciet naar voren gekomen. Deze twee worden door de docenten in opleiding zeer gewaardeerd. Voor de partners in het Groen Consortium is het belangrijk om deze betrokkenen te waarderen voor hun inzet en werk.

Tot slot

De dag heeft ons in de aanloop naar de peer review en op de dag van de peer review veel gebracht. Het gesprek met elkaar is waardevol geweest. De systemische tafelopstelling heeft inzichten gebracht waarbij we ons als betrokkenen bij de opleidingsschool goed realiseren dat we met elkaar ons eigen kapitaal opleiden, de groene docenten voor de toekomst.

In het Groen Consortium werken betrokkenen hard en met veel passie. Er zijn vele goede voorbeelden. We realiseren ons dat het primaire proces in een school prioriteit heeft. Als professionalisering van personeel op de tweede plek komt, is dat mooi.

De opleidingsschool heeft haar plek gevonden in de scholen en houdt zich bezig met een leven lang ontwikkelen. Als betrokkenen bij de opleidingsschool werken we aan de kwaliteit van  ons onderwijs door te werken a

an kwalitatief goed opgeleide docenten.  Een mooi perspectief!