De infographic laat zien hoe de kwaliteitscultuur Groen Consortium er uitziet. Omdat we een lerend samenwerkingsverband zijn en we het belang van de kwalitatieve en
reflectieve kant onderkennen, combineren we de PDCA-cyclus met ander instrumentarium, namelijk de IMWR-cirkel van het INK (z.d.). IMWR staat voor: Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en
Reflecteren. Deze cirkel is complementair aan de bestaande, PDCA-cyclus. Zij geeft invulling aan
meer mensgerichte, sociaal culturele aspecten die, door kritische zelfreflectie, bijdragen aan het
optimaliseren van een organisatie. Voorbeelden van de toepassing van de IMWR-cirkel:
 Tijdens het Groen Consortiumoverleg worden succesverhalen gedeeld ter inspiratie.
Daarnaast analyseren we wat er precies goed ging, zodat dit vaker toegepast kan worden.
 Tijdens het opleidingsteamoverleg analyseren we met name ook de themadagen die goed
werden geëvalueerd met als doel om hieruit de succesfactoren te destilleren.
 De zelfevaluatie door de werkplekbegeleiders, schoolopleiders, schoolcoördinatoren GC,
instituutsopleiders en instituutscoördinatoren GC wordt ingezet als middel
om te leren vanuit reflectie op het eigen handelen.
 Elke twee jaar wordt een stand van zaken gesprek gevoerd op elk AOC door een van beide
instituutscoördinatoren. Aan dit gesprek nemen de schoolcoördinator, de instituutsopleider
en het stuurgroeplid deel. Dit gesprek wordt op waarderende wijze gevoerd op basis van de
ambities van de opleidingsschool.
Tenslotte werken we mee aan de Peer review cyclus als beschreven in het kwaliteitskader Samen Opleiden & Professionaliseren.