Gezien de ambitie van Groen Consortium om gezamenlijk docenten in opleiding (DIO) op te leiden tot bekwame docenten ligt het voor de hand om de DIO’s zelf te vragen in hoeverre we hierin slagen.

Om hiervoor een goede aanpak te vinden, hebben we ons verdiept in wat we precies willen weten, welke vragen belangrijk zijn en welke werkvorm dan het beste past. We zijn hiervoor te rade gegaan bij Ingrid Paalman, lector Goede Onderwijspraktijken van Hogeschool Viaa en Bas Timmermans van Stichting leerKRACHT. Via hen werden we op het spoor gezet van de studentarena. Een studentarena is een werkvorm met een binnenkring van studenten en een buitenkring van begeleiders.

Afgelopen week hebben we deze studentarena voor het eerst uitgevoerd binnen Groen Consortium. De binnenkring met DIO’s vanuit de partnerscholen. Elke DIO vertegenwoordigt diens collega-DIO’s van dezelfde partnerschool. Binnen elke partnerschool was door deze DIO’s vooraf al informatie opgehaald. De buitenkring bestond uit schoolcoördinatoren, schoolopleiders en werkplekbegeleiders. Ook in de buitenkring waren alle partnerscholen vertegenwoordigd. In de binnenkring werd het gesprek gevoerd op basis van vragen gebaseerd op de vier pijlers van het Groen Consortium. De begeleiders in de buitenkring hadden de rol van toehoorder (stellen geen vragen, vullen niet aan). Het gesprek werd begeleid door Hanneke (live verslag makend op de muur) en Marjan (gespreksleider).

De vier pijlers en de bijbehorende vragen

  • Leren en werken in een authentieke beroepssituatie staat centraal. In hoeverre ondersteunt het Groen Consortium (Werkplek en Wageningen) je daar in?
  • Student werkt in de breedte aan zijn ontwikkeling (Professionele identiteit, Onderzoekend vermogen, Ondernemendheid). Wie wil je zijn, wie wil je worden als docent en hoe draagt het Groen Consortium bij?
  • Goede werkplekbegeleiding vanuit een gedeeld verantwoordelijkheid. Ervaar je dat het Groen Consortium erop gericht is om vanuit Wageningen en de werkplek jouw leren te bevorderen?
  • Gezamenlijk vormgeven aan (innovatie van) het groene onderwijs. Welke ervaringen zijn er dat Groen Consortium erop gericht is om studenten te laten participeren in innovaties op de werkplek?

Deze vragen werden verdiept door steeds dezelfde concretiseringsvragen te stellen:

  • Waaraan merk je dat?
  • Welke voorbeelden heb je?
  • Wat zou beter kunnen?

Reacties naar aanleiding van de studentarena

Na afloop van het gesprek hebben we gezamenlijk, ook met inbreng vanuit de buitenkring, gereflecteerd op de opbrengst en de werkvorm.

Het op deze wijze delen van ervaringen wordt als positief beleefd. DIO’s ervaren een veilig klimaat om datgene te zeggen wat ze bij hun eigen achterban hadden opgehaald. Er is her- en erkenning, maar ook ruimte voor verschillen. Er worden concrete adviezen gegeven. Hierin komt naar voren dat er veel goed gaat en dat er mooie uitdagingen liggen om te worden opgepakt.

De toehoorders in de buitenkring geven aan dat er een meerwaarde zit in live luisteren. Dit is heel anders dan hetzelfde verhaal teruglezen in een verslag.

Binnen Groen Consortium zullen we deze studentarena 2-jaarlijks gaan uitvoeren als onderdeel van onze kwaliteitscultuur.

Hanneke Maassen en Marjan Rijnbergen (programmaleiders Groen Consortium).