Peer review Groen Consortium

Aan de slag met onze ontwikkelvraag

Alle opleidingsscholen hebben te voldoen aan de basiskwaliteit van Samen Opleiden zoals deze is opgesteld door het platform Samen Opleiden en Professionaliseren.  Elke 6 jaar vind er een zogenaamd peer review plaats waarin de kwaliteit van het samen opleiden en de ontwikkelingen besproken worden. Het peer review voor het Groen Consortium heeft een ontwikkelingsgericht karakter omdat de basiskwaliteit al is aangetoond. Het ontwikkelingsgerichte peer review vindt plaats op 13 juni  2024 in Wageningen.

De basiskwaliteit van de opleidingsschool wordt aangetoond aan de  hand van vier waarborgen: de lerende leraar, de leeromgeving, de organisatie en de kwaliteitscultuur.  Het ontwikkelingsgerichte peer review gaat over deze 4 waarborgen.

Het systeem van peer reviews komt voort uit het perspectief van gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, schoolbesturen en lerarenopleidingen voor kwaliteitsontwikkeling van de partnerschappen Samen Opleiden. Peer review aan de hand van het landelijke kwaliteitskader stimuleert werken aan een kwaliteitscultuur.

De context van het Groen Consortium

Aeres vmbo, Aeres mbo, Zone.college, DC Terra, Lentiz, Curio, Vonk vormen samen met Aeres Hogeschool het partnerschap Groen Consortium. De 6 partnerscholen hebben gezamenlijk 56 locaties en er zijn 65 schoolopleiders actief  op die locaties met samen opleiden. Daarnaast is er een veelvoud aan werkplekbegeleiders die de docenten in opleiding (dio’s) begeleiden op de werkvloer. Deze getallen geven de complexiteit aan waarmee we te maken hebben in de opleidingsschool Groen Consortium.

Voorbereiding op het peer review

Ter voorbereiding op het peer review is er een kritische reflectie geschreven door de programmaleiders en twee school coördinatoren. De kritische reflectie is goedgekeurd door de instituutopleiders, de school coördinatoren en de stuurgroep van het Groen Consortium.

Ontwikkelvraag

In de kritische reflectie staat de ontwikkelvraag: “Hoe geven partners in het GC gezamenlijk vorm aan het  opleiden van docenten in opleiding conform de afspraken in het opleidingsplan Groen Consortium en met de wetenschap dat er een grote verscheidenheid is aan het opleiden binnen het GC?”

Dag van het peer review

Op donderdag 13 juni vindt het peerreview plaats bij Aeres Hogeschool in Wageningen. Namens het Groen Consortium zijn we vertegenwoordigd vanuit alle partners en in verschillende rollen. Het bezoekend panel bestaat uit vertegenwoordiging van SOiGO en opleidingsschool MBO Nijmegen. Dit panel is eveneens afspiegeling van rollen.

We hebben gekozen voor een werkwijze die aansluit bij de aard van ons ontwikkelvraagstuk. We benaderen de vraag met een systemische blik. We zijn heel benieuwd wat deze aanpak ons en het bezoekend panel oplevert. Een verslag van het peer review wordt ter verantwoording van de bekostiging van de opleidingsschool verzonden naar het  ministerie van OCW.

We merken nu al dat het proces richting peerreview veel nieuwe inzichten oplevert.

Wil je meer weten of wil je de kritische reflectie ontvangen? Mail dan naar Hanneke Maassen of Marjan Rijnbergen h.maassen@aeres.nlm.rijnbergen@aeres.nl

Wil je meer weten over het Groen Consortium: bezoek de website: www.groenconsortium.nl