Themadagen

Groen Consortium


Uit de evaluatie van de themadagen van vorig studiejaar blijkt dat studenten deze bijeenkomsten als leerzaam, zinvol en inspirerend hebben ervaren. Een thema dat vorig jaar bijzonder aansprak, was Pestpreventie. Elke bijeenkomst gaat van start met inhoudelijke verdieping. Vervolgens wordt het thema vertaald naar de werkplek. Omdat deze bijeenkomsten grotendeels georganiseerd en uitgevoerd door experts van de scholen, krijgen studenten zicht op de praktische, schooleigen invulling van deze thema’s.

Bij Terra werd deze dag bijvoorbeeld ingevuld door de coördinator Veilige School. Deze coördinator heeft gestudeerd bij AHW en heeft het veiligheidsbeleid bij Terra ontwikkeld in het kader van haar opleiding. Zij heeft tijdens deze themadag besproken wat het concept Veilige School inhoudt, wat het anti-pestbeleid van Terra is en wat dit betekent voor het dagelijkse handelen van de docenten.